Wednesday, May 31, 2017

PERATURAN-PERATURAN KESATUAN SEKERJA 1959

PERATURAN-PERATURAN KESATUAN SEKERJA 1959

 [Malaysia Barat 1hb Ogos 1959 (P.U. 323/59)
 Sabah 25hb Mac 1965 (P.U. 115/65) Sarawak 19hb ogos 1965 (P.U. 311/65)] 

1.Nama. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-peraturan Kesatuan Sekerja 1959. 

2. Akta. Dalam Peraturan-peraturan ini ungkapan “Akta” ertinya Akta Kesatuan Sekerja 1959. 

BAHAGIAN I