Tuesday, March 18, 2014

MALAYSIA :- ISU PEKERJA DI PARLIMEN - BAHAS TITAH DIRAJA 2014 (18 MARCH 2014 )
Berikut adalah petikan daripada Hansard 18/3/2014, khususnya mulai ucapan Abdullah Sani sehingga akhir...

Tuan  Abdullah  Sani  bin  Abdul  Hamid  [Kuala  Langat]:  Terima  kasih  Tuan  Yang  diPertua. Meneruskan Titah  Ucapan  Menjunjung  Kasih  Ke  bawah  Duli  Tuanku  Yang  di-Pertuan Agong,  saya  ingin merungkaikan  beberapa  isu  yang  sekarang  ini  diperkatakan  dengan  begitu hebat  terutama  sekali  MAS yang  melibatkan  hampir  227  orang  penumpang  dan  krew,  pekerja MAS yang saya anggap harus diberikan doa supaya mereka ini selamat. Semua rakyat Malaysia bersatu dalam memastikan pesawat ‘HM370’ ini dapat dijumpai dalam keadaan yang selamat...