Thursday, November 10, 2016

ISU PEKERJA DI PARLIMEN MALAYSIA OLEH DATO' ABDULLAH SANI

Dato’ Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat] minta 

Menteri Sumber  Manusia menyatakan langkah penambahbaikan terhadap Akta Perhubungan  Perusahaan 1967. 

Timbalan Menteri Sumber Manusia [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Abd. 
Muttalib]: 

Bismillahi Rahmani Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

salam sejahtera salam 1Malaysia, salam sehati sejiwa. Tuan Yang di-Pertua, sebelum  saya menjawab soalan Yang Berhormat Kuala Langat, saya hendak ucapkan selamat  datang kepada Kepimpinan UMNO Cawangan Kedua dan juga KRT Taman Maran  Damai, Maran Tuan Yang di-Pertua.