Thursday, November 10, 2016

ISU PEKERJA DI PARLIMEN MALAYSIA OLEH DATO' ABDULLAH SANI

Dato’ Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat] minta 

Menteri Sumber  Manusia menyatakan langkah penambahbaikan terhadap Akta Perhubungan  Perusahaan 1967. 

Timbalan Menteri Sumber Manusia [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Abd. 
Muttalib]: 

Bismillahi Rahmani Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

salam sejahtera salam 1Malaysia, salam sehati sejiwa. Tuan Yang di-Pertua, sebelum  saya menjawab soalan Yang Berhormat Kuala Langat, saya hendak ucapkan selamat  datang kepada Kepimpinan UMNO Cawangan Kedua dan juga KRT Taman Maran  Damai, Maran Tuan Yang di-Pertua. 


Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, 
semua atas galeri ini Maran? Kiri dan kanan? 

Timbalan Menteri Sumber Manusia [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Abd. 
Muttalib]: Terima kasih, setia kepada kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, 

Kementerian  Sumber Manusia sedang dalam proses untuk meminda Akta Perhubungan Perusahaan

DR. 8.11.2016 13
1967, bukan 1969 Yang Berhormat. APP 1967 berdasarkan kepada keperluan Labour  Consistency Plan dengan izin, di dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)  dengan izin.

 Di antara langkah-langkah yang diambil terhadap pindaan yang dilakukan  ialah penghapusan sekatan terhadap perkara-perkara yang boleh dimasukkan ke dalam  cadangan perjanjian kolektif. Ini merujuk kepada seksyen 13(3) Akta Perhubungan  Perusahaan yang akan dipinda dengan memadam atau memansuhkan semua sekatan  ke atas kesatuan sekerja semasa ’perundingan’ collective.  

Langkah seterusnya adalah berkenaan liberalisasi ke 
atas syarat-syarat  perwakilan termasuk proses rundingan damai di Jabatan Perhubungan Perusahaan dan  Prosiding di Mahkamah Perusahaan.  

■1040
Pihak-pihak yang mempertikai dibenarkan untuk memilih perwakilan yang  mereka kehendaki semasa proses rundingan damai dan pendengaran kes ataupun 
hearing, dengan izin di Mahkamah Perusahaan tetapi tertakluk kepada kelayakan  minimum yang akan ditentukan kelak. 
  
Ketiga ialah penghapusan hukuman penjara bagi kesalahan mogok haram illegal  strike, dengan izin yang dijalankan secara aman, peaceful strike. Dengan merujuk  kepada seksyen 46, seksyen 47 dan seksyen 48 juga akan dimansuhkan namun  hukuman denda boleh dikenakan.   

Tuan Yang di-Pertua, langkah seterusnya ialah pindaan Akta Perhubungan  Perusahaan 1997.  Ini adalah dengan menyemak semula senarai Perkhidmatan Perlu 
Essential Services di mana Jadual Pertama APP 1967, kita ada beberapa senarai  Perkhidmatan Perlu ini, disemak semula agar selari dengan standard antarabangsa  seperti Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).

 Selanjutnya ialah kuasa budi bicara 
administrative discretion dengan izin dalam penyelesaian pertikaian kepada Menteri  Sumber Manusia dan Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan akan dimansuhkan.  

  Buat masa sekarang, Menteri mempunyai kuasa budi bicara untuk merujuk  sesuatu pertikaian perusahaan ke Mahkamah Perusahaan atas usul sendiri di bawah  subseksyen 26(2).  

Manakala Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan diberi kuasa  untuk memaksa pihak-pihak yang mempertikai untuk hadir ke Mesyuarat Rundingan  Damai di bawah seksyen 19(2).  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. 

Dato' Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]:  Terima kasih Tuan  Yang di-Pertua.

 Merenung dan mendengar penjelasan Timbalan Menteri beberapa  perkara yang disinggungkan untuk dibuat pindaan. 

Namun yang saya lihat 20.3 di  bawah Akta Perusahaan seksyen kuasa Menteri itu dengan Ketua Pengarah itu  dimansuhkan.  

Untuk yang lain saya tidak nampak pun di antaranya ialah seksyen 30,

DR. 8.11.2016 14
tempoh ataupun 24 bulan yang diberikan atas pampasan. 

Seksyen 20 yang  memberikan 60 hari atas kelayakan untuk mereka memfailkan kes dan juga di bawah  kelayakan seksyen 9 pengiktirafan. 

Ini memberikan satu syarat bahawa beberapa  seksyen dalam Akta Perusahaan itu perlu diadakan anjakan paradigma untuk kita  melihat ke depan untuk memastikan bila mana berlakunya satu perubahan itu akan  bersekali dengan kedudukan ataupun hak pekerja itu dipelihara. 

  
Soalan saya, apakah rancangan kerajaan diambil untuk memastikan pindaan itu  berlaku?

 Dalam masa yang sama berlaku kemungkinan TPPA itu tidak dapat terlaksana.

   Bagaimana dengan cadangan pindaan-pindaan itu, kedudukan pindaan itu?

 Jadi  mohon penjelasan.  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

   
Dato' Haji Ismail bin Haji Abd. Muttalib:  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua,  terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat.  Sebenarnya kita serius, kementerian serius  dalam melihat cadangan untuk meminda perkara-perkara yang perlu dalam Akta  Perubahan Perusahaan ini.  Bagi kita memastikan supaya faedah kepada kesatuankesatuan sekerja dan pekerja-pekerja dapat kita tentukan. 

Tuan Yang di-Pertua,  sebenarnya kepada TPPA, TPPA ini telah pun ditandatangani oleh Malaysia bersama  11 lagi buah negara yang lain pada 14 Februari yang lepas tahun 2016.  

TPPA akan  dikuatkuasakan mulai 4 Februari 2018.   
Antara isu-isu perburuhan yang perlu ditangani oleh Malaysia ialah yang  pertama, meminda lapan undang-undang buruh iaitu Akta Perhubungan Perusahaan  1967 seperti mana sebahagian yang saya sebutkan tadi.  

Yang Berhormat kena berikan  kepercayaan kepada kerajaan, kepada kita. Yang Berhormat adalah salah seorang  daripada stakeholders yang ada dalam committee ini. 

Jadi Yang Berhormat juga  berperanan sebagai wakil MTC tetapi belum jadi Presiden lagi makna belum tahu.   
Jadi saya yakin penuh dengan adanya stakeholders yang terlibat dalam  jawatankuasa yang membincangkan hal ini saya kira akta-akta ini, pindaan-pindaan ini  akan kita lakukan.  

Antara lain ialah Akta Kesatuan Sekerja 1999, Akta Kerja 1955,  Ordinan Buruh Sabah, Ordinan Buruh Sarawak, Akta Pekerjaan Kanak-kanak dan  Orang Muda, Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1960, Akta  Agensi Pekerjaan Swasta 1981.  Jika TPPA tidak jadi dilaksanakan beberapa pindaan  yang berkaitan TPPA masih akan diteruskan berserta pindaan-pindaan lain secara  holistik.  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. 

Puan Hajah Normala binti Abdul Samad [Pasir Gudang]:  Terima kasih Tuan  Yang di-Pertua, terima kasih beri saya ruang.  Saya juga ingin bersetuju dengan rakan  saya Yang Berhormat Dato' Abdullah Sani bin Abdul Hamid, Yang Berhormat Kuala 
Langat tahniah, baru dapat Dato’ itu.  Tahniah Yang Berhormat Kuala Langat.  Saya

DR. 8.11.2016 15
ingin bertanya kepada pihak kementerian tentang seksyen 20 di mana kalau mengikut  seksyen sekarang tentang pampasan pekerjaan yang berbunyi,

 “Pekerja yang tidak 
dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 atau Ordinan Buruh Sabah atau Ordinan Buruh  Sarawak atau perjanjian bersama.  

Mereka tertakluk kepada terma dan syarat di bawah  kontrak perkhidmatan atau budi bicara majikan berhubung jumlah pampasan yang akan 
diterima.”  


Persoalannya bila dikatakan budi bicara majikan untuk membayar kepada  pekerja biasanya budi bicara itu tidak menjadi budi yang akan memuaskan hati pekerja.   

Ini kerana tidak dilindungi sama sekali, mereka tidak akan mendapat bayaran budi  bicara itu.  Saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian, 

apakah sekatan 24  bulan ini yang boleh dibudi bicarakan sendiri oleh pihak Menteri halangannya akan  dilihat secara teliti?  

Ini kerana apabila pekerja ini telah dibuang kerja jumlah masa dia  tidak bekerja lebih lama daripada 24 bulan. 

 Adakah perintah akan diberikan supaya  diambil kira mereka mendapat pampasan lebih pada 24 bulan?  

Sekian terima kasih. 
Dato' Haji Ismail bin Haji Abd. Muttalib:  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua,  terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Gudang dan juga Yang Berhormat Kuala  Langat.  

Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya kita ada konsep tripartite dalam pekerjaan  kita iaitu majikan, pekerja dan juga kerajaan.  

Jadi sebab itulah kita menetapkan supaya  majikan dan pekerja, majikan mestilah mengambil hati ataupun menggunakan budi  bicara kepada pekerja mereka.  

Majikan harus ingat tanpa pekerja mereka kita tidak  boleh kita panggil majikan.   
Segala keuntungan dan faedah yang diperoleh oleh majikan adalah hasil  daripada kerjasama ataupun sokongan daripada pekerja. 

 Oleh sebab itu andai kata  pertikaian berlaku antara kedua jadi kita akan tampil ke depan. Kerajaan atau  kementerian melalui Jabatan Perhubungan Perusahaan akan tampil ke depan untuk  membantu.

  Oleh sebab itulah tentang-tentang bayaran-bayaran lain sebenarnya Tuan  Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pasir Gudang mengetahui dan kita ada peraturanperaturan yang perlu kita selesaikan.
   
Berhubung dengan had gaji ke belakang.  Kementerian berpendapat had gaji ke  belakang yang diletakkan di dalam Jadual Kedua Akta Perhubungan Perusahaan 1960  iaitu 24 bulan gaji bagi pekerja yang telah disahkan dalam jawatan dan 12 bulan gaji  bagi pekerja dalam tempoh percubaan. 

Masih lagi relevan dan perlu dilaksanakan.   Sebenarnya negara lain lebih kecil daripada kita dan kita adalah negara yang  memberikan faedah yang cukup besar kepada pekerja. 

Yang Berhormat berikan  kepercayaan kepada kita dan insya-Allah kita akan perjuangkan nasib pekerja pada  masa akan datang.  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Image result for PARLIMEN

No comments:

Post a Comment