Friday, October 10, 2014

MALAYSIA:::PERANAN JEMAAH RAYUAN KESELAMATAN SOSIAL (JRKS)


 • Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial berperanan memutuskan pertikaian dan tuntutan oleh Pertubuhan, majikan, pekerja dan orang tanggungannya berkaitan dengan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah Seksyen 84 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.
 • Pemohon boleh diwakili oleh pengamal undang-undang, pegawai kesatuan sekerja berdaftar atau mana-mana orang yang diberi kuasa dengan bertulis oleh pemohon atau dengan kebenaran Jemaah, oleh mana-mana orang lain yang diberi kuasa. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh tiga tahun dari tarikh alasan tindakan terbit.
 • Sebanyak sebelas (11) Jemaah ditubuhkan di mana sembilan (9) di Semenanjung Malaysia, dan setiap satu di Sabah dan Sarawak. Keanggotaan ahli-ahli Jemaah adalah dilantik oleh Menteri Sumber Manusia.
 • Semua permohonan rayuan kepada Jemaah hendaklah dikemukakan ke Urus Setia di alamat berikut:-
  Urus Setia
  Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial
  Tingkat 11, Menara PERKESO
  281, Jalan Ampang
  50538 Kuala Lumpur.
  Tel : 03-42645134/5081/5204/5036/5048
  Faks : 03-42563760
  Emel : jrks@perkeso.gov.my

No comments:

Post a Comment